Actievoorwaarden Cash in de Zomer

Casino Heerenveen

Algemene actievoorwaarden

 1. De actie Cash in de zomer 2018 wordt aangeboden door Casino Heerenveen.
 2. Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op de volgende loterij: Cash in de zomer 2018.
 3. Deze actie is ter promotie van het spelen bij Casino Heerenveen gedurende de actieperiode 19 mei t/m 8 juni 2018.

Deelname
 1. Bij deze loterij geldt de volgende actieperiode: van 19 mei t/m 8 juni 2018.
 2. Deelname aan de loterij is gratis en alleen mogelijk gedurende de genoemde actieperiode.
 3. Tijdens de actieperiode krijgen gasten van Casino Heerenveen bij binnenkomst een deelnamelot.
 4. Deze loten kunnen tot en met 8 juni 2018 verkregen en ingeleverd worden.
 5. Om deel te kunnen nemen aan de loterij dienen gasten hun lot vóór de trekking in te leveren bij Casino Heerenveen.
 6. Iedere gast kan gedurende de actieperiode maximaal 1 lot per dag ontvangen. Er geldt geen maximum aan het aantal in te leveren loten per gast.
 7. Alleen gasten die op rechtmatige wijze een lot hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan de loterij.
 8. Personen jonger dan 18 jaar, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.
 9. Personen die in strijd handelen met de Algemene Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname.

Trekkingen
 1. De totale prijzenpot bedraagt € 750 en wordt als volgt verdeeld:
 • 1x€250,-
 • 2x€150,-
 • 2x€100,-

Trekking vestigingsprijzen
 1. De winnaars van de vestigingsprijzen worden getrokken uit alle ingeleverde loten bij Casino Heerenveen.
 2. De trekking in Casino Heerenveen geschiedt op onpartijdige wijze middels een trekking uit een grote tombolabol, geplaatst in Casino Heerenveen, waarin alle loten zijn verzameld.
 3. De trekking van de winnaars vindt in Casino Heerenveen plaats op vrijdag 8 juni 2018 tussen 18.00 en 24.00 uur.
 4. De vestigingsverantwoordelijke maakt de winnende lotnummers bekend. De winnaar dient zich meteen te melden bij de vestigingsverantwoordelijke. Deze controleert het lot van de gast en bevestigt de prijs. Als de gast met het winnende lotnummer niet aanwezig is, maakt de vestigingsverantwoordelijke een nieuwe winnaar bekend en herhaalt bovenstaande procedure zich totdat een winnaar aanwezig is.
 5. De winnaar moet tijdens de trekking op vrijdag 8 juni 2018 aanwezig zijn in Casino Heerenveen.
 6. De prijs kan alleen worden uitgereikt indien de winnaar het winnende lot kan overleggen.
 
Klachtenprocedure
 • Onze acties in de casino’s zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Bent u van mening dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze Gedragscode dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: marketing@jvh.nl óf per post:
Casino Heerenveen
T.a.v. Marketing / Juridische Zaken
Postbus 2156
5202 CD 's-Hertogenbosch
 • Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:
Uw naam, adres, telefoon en/of email
Een duidelijke omschrijving van uw klacht
De specifieke actie waar uw klacht over gaat (naam, datum en plaats)
 • U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn nemen wij de klacht in behandeling en houden wij u schriftelijk op de hoogte van de afwikkeling van de klacht. Mochten u gegevens niet compleet zijn en/of ontbreken trachten wij altijd met u in contact te treden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken na bevestiging af te wikkelen. Uw klacht wordt behandeld door onze afdeling Marketing & Communicatie en/of Juridische Zaken. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is afgehandeld dan kunt u zich tot de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl) wenden.

Tot slot
 1. JVH gaming & entertainment B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de loterij of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
 2. JVH gaming & entertainment B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan melding gedaan op www.jvhgaming.com.
 3. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van JVH gaming & entertainment B.V.
 4. JVH gaming & entertainment B.V. zal, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
 5. Door deel te nemen aan een actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jvhgaming.com en zijn bij elke vestiging in hardcopy verkrijgbaar.
 6. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar marketing@jvh.nl.
 7. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 en valt onder de categorie ‘klein promotioneel kansspel’ in de zin van artikel 8 van de Gedragscode.