Algemene Inkoopvoorwaarden JVH gaming & entertainment BV

Artikel 1: Definities
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de gebruikte begrippen en uitdrukkingen die in deze Algemene Inkoopvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, als volgt gedefinieerd:
Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de inkoop van roerende zaken en diensten door JVH;
Derde(n): niet bij de Overeenkomst betrokken partij(en).
Diensten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst te verrichten activiteiten en/of werkzaamheden, zulks met inbegrip van (deel)ontwerpen en de eventuele documentatie die daaraan ten grondslag ligt;
Inkoop: inkoop en levering van roerende zaken, diensten en/of werken;
JVH: JVH gaming BV en/of de aan haar gelieerde dochtervennootschappen;
Leverancier: de (potentiële) wederpartij van JVH;
Levering: feitelijke aflevering van Producten en/of Diensten, waaronder begrepen de montage en/of installatie van de Producten, voor zover van toepassing en voortvloeiend uit de Overeenkomst;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen JVH en Leverancier betreffende de levering van Producten of Diensten;
Producten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst aan JVH te leveren roerende zaken, inclusief montage en/of installatie daarvan, zulks met inbegrip van (deel)ontwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie die daaraan ten grondslag ligt;
Partijen: JVH en Leverancier;
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
1.Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten aan JVH door Leverancier.
2. Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
3. In geval van strijdigheid tussen hetgeen schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleert hetgeen schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
4. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Leverancier en/of Derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Leverancier wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere Overeenkomsten met JVH.
5. De Nederlandse tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen er van.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden volledig van kracht.
 
Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand door de schriftelijke aanvaarding door JVH van een mondeling of schriftelijk aanbod van Leverancier, of doordat hetgeen Partijen op andere wijze zijn overeengekomen door Partijen schriftelijk wordt bevestigd.
2. Een mondelinge toezegging(en) van een medewerker van JVH mist elke vorm van rechtsgeldigheid en kan niet leiden tot het ontstaan van een Overeenkomst.
3. JVH heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen, indien Leverancier nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. In dat geval zullen door JVH de door Leverancier daadwerkelijk gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, worden vergoed, na overdracht aan JVH van de bewijzen van de gemaakte kosten door Leverancier. Overige schadevergoeding ingevolge beëindiging op grond van deze bepaling is uitgesloten.
 
Artikel 4: Prijzen en Tarieven
1. Alle overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn exclusief omzetbelasting en omvatten alle kosten die verband houden met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden begrepen de prijs van de te leveren Producten en/of Diensten, de transportkosten en alle overige afleveringskosten, reis- en verblijfkosten, de kosten van verpakking, de kosten van montage, installatie en instructie en de kosten van de verwijdering van afval.
2. De prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
3. Vooruitbetaling van Overeenkomsten is niet van toepassing. Indien een vooruitbetaling toch specifiek is overeengekomen dient leverancier, voor haar rekening, ten bedrage van het vooruit te betalen bedrag een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie, welke inhoudelijk voor JVH acceptabel is, af te laten geven door een voor JVH acceptabele bankinstelling.
 
Artikel 5: Wijzigingen
1. JVH is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Producten en/of Diensten te wijzigen.
2. Indien een tussen Partijen beoogde wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, het tijdstip van levering, de kwaliteit, de bruikbaarheid, vergunningen, heffingen, bijkomende kosten en/of garanties, is hij verplicht JVH hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de beoogde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van JVH onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
3. Wijzigingen komen pas tot stand na schriftelijke goedkeuring door JVH van de wijziging en de onder het vorige lid bedoelde gevolgen.
4. Leverancier mag geen wijzigingen in de Overeenkomst doorvoeren zonder voorafgaande, schriftelijke goedkeuring door JVH.
 
Artikel 6: Personeel en uitbesteding aan Derden
1. Het is Leverancier verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JVH de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan Derden over te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.
2. JVH heeft het recht aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde toestemming voorwaarden te verbinden.
3. Indien sprake is van het verrichten van Diensten die bij uitstek afhankelijk zijn van de persoonlijke en/of professionele kwaliteiten van de door Leverancier ingezette werknemer of Derde, wordt deze werknemer of Derde voorafgaand ter goedkeuring voorgesteld aan JVH.
4. In gevallen van overdracht en/of uitbesteding aan een Derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de Overeenkomst door Leverancier garandeert Leverancier dat deze derden voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5. Leverancier dient van door hem ingeschakeld personeel en Derden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet bij JVH en die voldoen aan de gestelde criteria in de Wet Arbeid Vreemdelingen een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning aan JVH over te leggen.
6. Leverancier blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot alle door hem ingeschakeld of aangewezen personeel en Derden en vrijwaart JVH tegen elke aansprakelijkheid in dat verband en in het bijzonder tegen aansprakelijkheid met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien JVH aansprakelijk wordt gehouden op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid, heeft JVH een regresrecht op Leverancier.
7. Indien de verrichte werkzaamheden, het gedrag of de kwaliteit van een werknemer van Leverancier of een door hem ingezette Derde naar het gemotiveerde oordeel van JVH niet voldoen, zal Leverancier op eerste verzoek van JVH zorgdragen voor een zorgvuldige vervanging van deze werknemer of deze Derde(n).
 
Artikel 7: Verpakking en transport
1. Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Producten, dat deze in goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Leverancier is verantwoordelijk voor de naleving van de (inter)nationale en supranationale voorschriften betreffende verpakking en vervoer. Dit geldt ook voor de door hem gecontracteerde vervoerder(s).
2. Leverancier dient de Producten te verpakken volgens de geldende normen van de milieuwetgeving.
3. JVH is gerechtigd, maar niet verplicht, verpakkingsmateriaal aan Leverancier voor diens rekening en risico te retourneren.
 
Artikel 8: Levering
1.Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
2. Leverancier zal de Producten en/of Diensten leveren DDP (Delivered Duty Paid = franco huis), volgens de Incoterms 2020, dan wel de laatst geldende versie uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
3. Leverancier is verplicht de bij de Overeenkomst gestelde termijnen na te komen en de Producten en/of Diensten op de overeengekomen plaats af te leveren.
4. Levering van Producten door Leverancier en/of door Leverancier ingeschakelde Derden geschiedt voor rekening en risico van Leverancier op een door JVH aan te wijzen plaats en op een door JVH te bepalen datum en tijdstip.
5. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. JVH is in dat geval gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verdere rechten van JVH (zoals ondermeer vorderingen tot schadevergoeding) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, respectievelijk te ontbinden, zonder dat JVH tot enige schadevergoeding is gehouden.
6. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan JVH. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze levertijdoverschrijding op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, van de Overeenkomst of van wettelijke bepalingen.
7. Indien JVH, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de Producten en/of Diensten op een andere dan de/het door JVH aangewezen plaats en/of tijdstip binnen Nederland worden geleverd, is Leverancier verplicht hieraan te voldoen.
8. Bij Producten behorende toebehoren, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet uitsluitend, certificaten, attesten, handleidingen, reservedelenlijsten en onderhoudsvoorschriften dient Leverancier met de Producten mee te leveren. Ingeval Leverancier verzuimt deze toebehoren mee te leveren, heeft JVH het recht de betaling gedeeltelijk op te schorten.
9. Bij levering van Producten verstrekt Leverancier een paklijst, waarop in ieder geval, maar niet uitsluitend, staan vermeld de goederenspecificatie, het nummer van de bijbehorende Overeenkomst, JVH, contactpersoon en het afleveradres. Zonder deze paklijst is JVH gerechtigd de inontvangstneming te weigeren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
10. JVH is uit hoofde van de overeenkomst te allen tijde bevoegd van leverancier, voor rekening van leverancier, een garantstelling (performancebond) te verlangen in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie, welke inhoudelijk voor JVH acceptabel is, afgegeven door een voor JVH acceptabele bankinstelling. 

Artikel 9: Boete
1. Indien Leverancier Producten en/of Diensten niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats levert, en/of indien Producten en/of Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan JVH bij leverancier zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring aanspraak maken op een onmiddellijk opeisbare boete van 1 % van de overeengekomen prijs van de desbetreffende Producten en/of Diensten, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag of gedeelte van de dag gedurende welke de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 20% van de overeengekomen prijs van de betreffende Producten en/of Diensten. Indien Levering blijvend onmogelijk is geworden, is de maximale boete onmiddellijk verschuldigd.
2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde boete komt JVH toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen:
a. Haar vorderingen tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken die aan Overeenkomst beantwoorden;
b. Haar recht op schadevergoeding.
3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete kan worden verrekend met door JVH verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op Derden is overgegaan.
4. Indien Leverancier zijn verplichtingen zoals bedoeld in de artikelen 20 (Geheimhouding) en 13 (Intellectuele eigendom) jegens JVH niet, of niet volledig, nakomt, is Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,- (honderd duizend Euro) per gebeurtenis, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.
 
Artikel 10: Kwaliteit en garantie
1. Leverancier garandeert dat alle geleverde Producten en/of Diensten geen inbreuk maken op rechten van Derden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart JVH volledig van aanspraken in dit verband.
2. Indien JVH constateert dat geleverde Producten en/of Diensten niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de eisen die JVH aan de geleverde producten en/of diensten mag stellen, is leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, tenzij Leverancier kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
3. Ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen zal Leverancier geleverde Producten en/of Diensten of gebrekkige onderdelen daarvan kosteloos herstellen of door nieuwe vervangen of aanvullen binnen de door JVH bij aanzegging gestelde redelijke termijn. Indien dat spoedshalve geboden is, heeft JVH het recht herstel of vervanging door Derden te doen verrichten voor rekening van Leverancier.
 
Artikel 11: Risico- en eigendomsovergang
1. De eigendom en het risico van Producten gaat over op JVH bij Levering zodra deze Producten, zonodig, gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd en goedgekeurd zijn.
2. In geval JVH aan Leverancier materialen, zoals gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van JVH.
 
Artikel 12: Facturering en betaling
1. Leverancier zal JVH tegen de overeengekomen prijs en/of tarieven factureren. Betaling van de factuur zal geschieden binnen 45 (vijfenveertig) dagen na ontvangst van de factuur door JVH, indien niets anders specifiek is aangegeven in de overeenkomst. De administratie van JVH geldt in deze als maatgevend voor de datum van ontvangst, tenzij Leverancier het tegendeel kan bewijzen.
2. JVH is bevoegd de betaling van een factuur op te schorten, indien zij van mening is dat de geleverde Producten en/of Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden en/of gebreken vertonen en/of indien Leverancier op andere wijze in de nakoming van zijn verplichting tot deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst tekort schiet. Indien JVH voornemens is de betaling van de factuur op te schorten, zal JVH de reden voor opschorting schriftelijk aan Leverancier mededelen.
3. Met betaling van een factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die JVH heeft ten opzichte van Leverancier.
4. JVH heeft het recht het bedrag van een factuur te verrekenen met bedragen, die de Leverancier uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan JVH.
5. Leverancier is verplicht op elke factuur het kenmerk van JVH en andere relevante gegevens te vermelden. Bij niet vermelding daarvan wordt de betalingsverplichting opgeschort, totdat de bedoelde gegevens zijn vermeld.
6. Verzending van de factuur door Leverancier zal plaatsvinden na levering en goedkeuring van de zaken, tenzij een betalingsschema afzonderlijk tussen Partijen is overeengekomen.
7. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, zal Leverancier gespecificeerd en in een door JVH aan te geven vorm factureren. In een dergelijke factuur doet Leverancier in ieder geval opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren van het door hem ingeschakelde personeel of Derden en wordt een omschrijving gegeven van de verrichte werkzaamheden en, voor zover van toepassing, van eventuele reis- en verblijfkosten.
8. Facturen moeten, indien niet specifiek anders is aangegeven in de overeenkomst, worden gezonden aan: JVH gaming & entertainment BV, afdeling Financiën, Postbus 2156, 5202 CD, ’s Hertogenbosch.
10. JVH is gerechtigd de juistheid van de aan JVH gefactureerde kosten te laten onderzoeken door een door JVH aan te wijzen registeraccountant, aan welk onderzoek Leverancier alle medewerking dient te verlenen. Wanneer blijkt dat de gefactureerde kosten onjuist zijn, komen de kosten van dit onderzoek volledig voor rekening van Leverancier.
 
Artikel 13: Intellectuele eigendom
1. Leverancier verklaart en garandeert aan JVH dat uitvoering van de Overeenkomst en het vrije en ongestoorde gebruik in de ruimste zin van het woord van de Producten en/of Diensten door JVH geen inbreuk zullen maken op de (intellectuele en industriële eigendoms)rechten en de daaraan verbonden rechten, zoals persoonlijkheidsrechten van Derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens Derden.
2. Leverancier vrijwaart JVH tegen alle (financiële) gevolgen van eventuele aanspraken van Derden wegens inbreuk op hun (intellectuele en industriële eigendoms)rechten, alsmede daaraan verbonden rechten, zoals persoonlijkheidsrechten en vergoedt JVH alle schade die het gevolg is van enige inbreuk.
3. Leverancier is uitsluitend gerechtigd informatie en documentatie, welke verstrekt is door JVH, te gebruiken in verband met uitvoering van de Overeenkomst. Deze informatie en documentatie zijn en blijven eigendom van JVH en moeten na gebruik onverwijld geretourneerd worden aan JVH.
 
Artikel 14: Verzekering
1. Leverancier sluit voor de gehele duur van de Overeenkomst een adequate product-, beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de nakoming van al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, met een minimale hoogte van € 2.500.000,- per verzekerde gebeurtenis.
2. Leverancier verstrekt JVH op haar eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis en verschaft JVH desgewenst een bewijs van premiebetaling van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekeringen.
3. Leverancier cedeert bij voorbaat aan JVH alle aanspraken ter zake van uitkeringen van verzekeringspenningen op basis van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekeringen.
 
Artikel 15: Hulpmiddelen
1. Leverancier draagt voor eigen rekening en risico zorg voor alle hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 
Artikel 16: Orde, veiligheid en milieu
1. Leverancier verklaart en garandeert dat het door hem ingeschakelde personeel en/of door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht nemen, alsmede dat zij zich voegen naar de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, milieu en controle.
 
Artikel 17: Keuring
1. JVH is gerechtigd de Producten te allen tijde, zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren.
2. Op eerste verzoek zal Leverancier ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde keuring toegang verschaffen aan JVH of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring.
3. Indien een keuring zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel door toedoen van de Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
4. Ingeval van afkeuring na aflevering van de zaken, zal Leverancier binnen 5 (vijf) werkdagen zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Producten. Indien Leverancier niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is JVH gerechtigd de benodigde zaken van een Derde af te nemen, dan wel zelf andersoortige benodigde maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van Leverancier.
5. Indien Leverancier niet binnen 5 (vijf) werkdagen de afgekeurde Producten terughaalt, heeft JVH het recht de Producten aan Leverancier voor diens rekening en risico te retourneren. JVH mag in dat geval kiezen voor vervanging van de Producten of creditering van de koopprijs.
6. De keuring van de Producten door JVH, zoals bedoeld in dit artikel, ontheft de Leverancier niet van enige aansprakelijkheid.
 
Artikel 18: Aansprakelijkheid
1. Leverancier, die toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichting(en), is tegenover JVH aansprakelijk voor de vergoeding van alle door JVH, haar personeel, personeel van Leverancier en alle ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden geleden en/of te lijden schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst en/of (de koop, levering en het gebruik van de) de Producten en/of Diensten.
2. Leverancier vrijwaart JVH voor alle aanspraken van Derden, haar personeel en personeel van Leverancier, welke in enig verband staan met de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Voorts vrijwaart Leverancier JVH voor alle aanspraken van Derden, haar personeel en personeel van Leverancier in verband met schade ontstaan door of in verband met de Producten en/of Diensten.
 
Artikel 19: Overmacht
1. Leverancier kan zich alleen op overmacht beroepen, indien Leverancier JVH zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.
2. Indien Leverancier door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of, indien de overmachtperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te verwachten is dat deze ten minste 30 dagen zal duren, heeft JVH het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan Leverancier verschuldigd te zijn.
3. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, files, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde Derden, uitval van hulpmaterialen en liquiditeits- en/of. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier.
 
Artikel 20: Geheimhouding
1. Leverancier (en door hem ingeschakeld personeel en/of Derden) zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst of op enig moment na afloop van deze Overeenkomst noch het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, evenals overige bedrijfsinformatie van JVH geheimhouden, tenzij JVH Leverancier voorafgaand schriftelijk toestemming tot openbaarmaking heeft gegeven.
 
Artikel 21: Ontbinding
1. In de hierna genoemde gevallen heeft JVH het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
- faillissement van Leverancier;
- surseance van betaling van Leverancier;
- stillegging van de bedrijfsvoering van Leverancier;
- intrekking van eventuele vergunningen;
- liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare rechtstoestand van het bedrijf van Leverancier;
- blijvende onmogelijkheid voor Leverancier om aan de verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.
2. Ontbinding geschiedt door middel van aangetekend schrijven of deurwaarders exploot aan Leverancier.
3. De beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van hun lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend: de verplichting tot geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 20 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, de aansprakelijkheid van Leverancier op grond van de Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden, de verplichtingen in verband met intellectuele eigendom, zoals bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de verplichtingen voor Leverancier tot overdracht van Producten.
4. Alle vorderingen, die JVH in de in dit artikel bedoelde gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.
 
Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle geschillen tussen partijen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
2. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, zal, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, dit geschil tussen JVH en Leverancier uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch. Op alle rechtsbetrekkingen tussen JVH en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 23: Wijziging van de Algemene Inkoopvoorwaarden
1. JVH is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het door JVH aangekondigde tijdstip in werking.
2. JVH zal de gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden onverwijld aan Leverancier toezenden.
3. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld door JVH treedt een wijziging jegens Leverancier in werking zodra de wijziging aan Leverancier is medegedeeld, tenzij Leverancier binnen 14 (veertien) dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan JVH meedeelt de wijziging niet te aanvaarden.
4. Indien zulk een mededeling door Leverancier is gedaan, blijven de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden ongewijzigd op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten van toepassing. Op Overeenkomsten die worden aangegaan na het tijdstip van mededeling van de wijziging door JVH zijn de gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing, ongeacht enige mededeling van Leverancier.

Versie februari 2021
JVH gaming BV
Europalaan 26, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch